Polityka prywatności

 • Home
 • Polityka prywatności
Nasza usługa

Polityka prywatności

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przekazujemy informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez SUPREMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie mają zastosowanie w przypadku prowadzenia przez SUPREMA Sp. z o. o. działań windykacyjnych  w imieniu własnym (jako wierzyciel) lub zlecających te działania podmiotów.

Dane Spółki:

SUPREMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 30/63, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. pod nr KRS 0000834177, posiadającą NIP 5252819038.

Suprema sp. z o. o. jest administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w przypadku,  gdy prowadzi działalność windykacyjną w imieniu własnym, oraz podmiotem przetwarzającym w rozumieniu RODO, gdy działa na zlecenie wierzyciela.

Kontakt:

Kontakt we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych jest możliwy listownie pod adresem SUPREMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 30/63, lub za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: iod@supremainkaso.pl

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu dochodzenia wierzytelności, w tym szeroko pojętej obsługi Państwa zobowiązania oraz realizacji praw i obowiązków wierzyciela (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w celach wskazanych w przepisach prawa np. przepisach podatkowych i rachunkowych tj. w przypadkach gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. w celu realizacji umowy zbycia wierzytelności w tym w celu weryfikacji zgodności wierzytelności z wymogami nabywcy, identyfikacji wierzytelności, a ponadto w celach administracyjnych i statystycznych oraz ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Odbiorcy danych:

Z zachowaniem zasad wynikających z przepisów prawa Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do następujących odbiorców danych: podmioty świadczące usługi w zakresie weryfikacji i obsługi wierzytelności oraz windykacji należności, podmioty świadczące usługi kurierskie, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych (np. dostawcy i serwisanci oprogramowania), profesjonalni doradcy (np. kancelarie prawne), firmy świadczące na rzecz administratora usługi księgowe, firmy świadczące usługi audytorskie (np. niezależni biegli rewidenci), podmioty, które prowadzą bazy danych w związku z badaniem zdolności kredytowej, a także podmioty świadczące usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów, a ponadto także w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Administrator nie przekaże danych osobowych podmiotom nie znajdującym się w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz nie zezwoli żadnym podmiotom trzecim na przekazanie  danych poza granice EOG.

Kategorie przetwarzanych danych:

Suprema sp. z o. o. otrzymał i może przetwarzać w opisanych wyżej celach następujące kategorie danych osobowych:

 1. dane identyfkujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentu tożsamości, kraj urodzenia, płeć, obywatelstwo; branżę, źródło dochodu, dane pracodawcy;
 2. dane adresowe i teleadresowe w tym adres e-mail
 3. numer telefonu;
 4. dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, przebieg realizacji zobowiązania,

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do:

 1. dochodzenia wierzytelności, ustalenia statusu roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 2. przestrzegania naszych obowiązków prawnych (np. regulacji księgowych i podatkowych);
 3. prawidłowego wykonania umowy sprzedaży wierzytelności zawartej między administratorem a Suprema sp. z o. o. do momentu pełnej realizacji praw i obowiązków administratora danych wynikających z umowy sprzedaży wierzytelności.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

W przypadkach i na zasadach określonych przez przepisy prawa przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych (uzyskania potwierdzenia czy dane są przetwarzane oraz uzyskanie informacji określonych w art. 15 RODO),
 2. prawo sprostowania danych (sprostowania niedokładnych danych oraz uzupełnienia danych niekompletnych zgodnie z art. 16 RODO),
 3. prawo do usunięcia danych (niezwłocznego usunięcia danych w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 RODO np. gdy dane osobowe nie są dłużej niezbędne dla realizacji celów, do których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane z wyłączeniem wyjątków określonych w art. 17 ust. 3 RODO.
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (ograniczenie przetwarzania danych w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 18 ust. 1 RODO np. zakwestionowania prawidłowości danych – na okres niezbędny do weryfikacji prawidłowości danych – z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 18 ust. 2 RODO),
 5. prawo do sprzeciwu (w dowolnym momencie z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) zgodnie z art. 21 RODO),
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych (prawo do uzyskania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania ich innemu administratorowi zgodnie z art. 20 RODO).

Niezależnie od powyższych praw przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych będącego organem nadzorczym w Polsce.

Kontakt

Rozmowa to pierwszy krok do pomocy dlatego zadzwoń lub wysili do nas e-mail.

Zadzwoń do nas

Wolisz bardziej bezpośredni kontakt? Zadzwoń i porozmawiaj z naszym Doradcą.

Wyślij wiadomość

Napisz e-mail do specjalisty na adres iod@supremainkaso.pl, który odpowie niezłocznie.

Suprema Spółka Z O.O.

Adres: Ul. Świętokrzyska 30/63, Warszawa 00-116
Bank: Santander
64 1090 0088 0000 0001 4460 8309
KRS: 0000834177
NIP: 5252819038
REGON: 385806182

Napisz do nas: